Custom Search

บทความที่ได้รับความนิยม

Translate

ต้นฮอกวีดยักษ์ วัชพืชพิษร้าย

วัชพืชพิษร้าย
ต้นฮอกวีดยักษ์ (giant hogweed) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Heracleum mantegazzianum เป็นวัชพืชที่กระจายพันธุ์ในแถบยุโรปตะวันตก และอเมริกาเหนือ ต้นมีความสูงประมาณ 2-5.5 เมตร ดอกของมันมีสีขาว

ยางของมันสามารถทำให้เกิดเป็นภาวะ phytophotodermatitis จัดอยู่ในกลุ่มโรคผื่นผิวหนังอักเสบระคายเคืองจาก สารเคมีสัมผัสร่วมกับแสงแดด โดยมีประชาชนจำนวนมากต้องเจอกับพิษที่ร้ายแรงนี้
โดยผู้เชี่ยวชาญเผยว่าควรให้เด็กอยู่ห่างจากวัชพื้ชชนิดนี้ และหากต้องการกำจัดควรส่วมเสื้อผ้าให้มิดชิด  รวมไปถึงบริเวณใบหน้า และหากสัมผัสควรรีบไปล้างด้วยน้ำสะอาด และถูสบู่

(giant hogweed) 

รายการบล็อกของฉัน